Skip to main content

Vyhlásenie o dodržiavaní pravidiel


V posledných rokoch sa od korporácie požadovalo nielen to, aby bola organizáciou, ktorá sa zameriava na profit prostredníctvom voľnej a férovej súťaže, ale aj to, aby predstavovala celok, ktorý je vo veľkej miere užitočný pre spoločnosť. Za týchto okolností je veľmi dôležitým prvkom obchodného vedenia dodržiavanie pravidiel (dodržiavanie zákonov a etických princípov). Okrem toho sa od korporácie požadovala férovosť a úprimnosť voči svojim partnerom z hľadiska korporátneho riadenia. Inými slovami – spoločnosť má záväzok plniť svoju sociálnu zodpovednosť a zlepšovať hodnotu firmy nielen tým, že bude dodržiavať zákony a nariadenia, ale aj ako korporátna osoba uplatňovať primerané a férové obchodné vedenie založené na korporátnej etike.


Skupina MinebeaMitsumi si za svoje obchodné krédo zvolila „Päť princípov“: „Buďte spoločnosťou, ktorej pracovníci sú hrdí, že pre ňu môžu pracovať“, „Zaslúžte si a udržte si dôveru svojich vážených zákazníkov“, „Reagujte na očakávania vašich akcionárov“, „Pracujte v harmónii s miestnou komunitou“ a „Presadzujte a prispievajte k rozvoju globálnej spoločnosti“. Vyjasnili sme si, že základným kameňom našej obchodnej činnosti je vážny a seriózny postoj voči našim partnerom, ako sú akcionári, zákazníci, obchodní partneri, zamestnanci, štátne orgány a spoločnosť. Taktiež sme sa snažili dosiahnuť vysoko transparentný manažment.


Spoločnosť MinebeaMitsumi bola od založenia v roku 1951 jedným z najaktívnejších pionierov presadzovaní globálnej aktivity. Počas tohto obdobia bolo dodržiavanie zákonov implementované ako samozrejmosť v našej skupine, či už v tuzemsku alebo medzinárodne. Naša snaha presadzovať zamestnanosť a podporovať rozvoj ľudských zdrojov taktiež prispela k rozvoju miestnych komunít. Okrem toho sme našu sociálnu zodpovednosť splnili vďaka snahe o ochranu životného prostredia, ako napríklad certifikácia ISO 14001 pre všetky naše výrobné prevádzky po celom svete, ako aj vďaka snahe presadzovať bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, pričom boli najmä naše ázijské výrobné závody certifikované podľa OHSAS 18001.


V súčasnosti aj v budúcnosti spoločnosť MinebeaMitsumi ako korporátna osoba musí pokračovať vo vyvíjaní príslušných činností. Na tento účel slúži špecifický kódex správania sa, ktorý každému riaditeľovi a zamestnancovi našej skupiny umožní správne chápať etické otázky, zákony a nariadenia a sociálne požiadavky, a kedykoľvek zvoliť primerané aktivity.


Týmto dôsledne vyhlasujeme, že sa zaväzujeme k neustálej snahe o chápanie korporátnej etiky a platnej legislatívy, k harmonizácii so spoločnosťou a k dosahovaniu udržateľného zlepšovania korporátnych hodnôt prostredníctvom férového a primeraného obchodného vedenia tým, že budeme zabezpečovať implementáciu Kódexu správania sa skupiny MinebeaMitsumi.

Každý riaditeľ a zamestnanec našej skupiny musí plne chápať účel a dodržiavať Kódex správania sa skupiny MinebeaMitsumi.

 

MinebeaMitsumi Inc. Representative Director,
President and Chief Executive Officer
Yoshihisa Kainuma

Príručka k dodržiavaniu pravidiel
Learn more
Kódex správania
Learn more