Skip to main content

Tiráž

MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH, NMB-Minebea-GmbH and Minebea Slovakia s.r.o. currently operate this website www.minebeamitsumi.eu. The three companies are listed below.

 

MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH

Minebea-Weg 1
78052 Villingen-Schwenningen (Germany)

Phone: +49 (0)7721 / 997 100
Fax: +49 (0)7721 / 997 249
Web: www.minebeamitsumi.eu

Konatelia oprávnení zastupovať spoločnosť:
Jörg Hoffmann

Registračný súd:
Obvodný súd Freiburg

Registračné číslo:
HRB 602599

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa § 27 a nemeckého zákona o dani z obratu:
VAT-ID-No. DE143004237

Zodpovedný za obsah podľa § 10 odsek 3 nemeckej štátnej zmluvy o mediálnych službách:
Jörg Hoffmann (adresa ako hore)


NMB-Minebea-GmbH

Siemensstrasse 30,
63225 Langen (Germany)

Phone: +49 (0)6103 / 913 0
Web: www.minebeamitsumi.eu

Konatelia oprávnení zastupovať spoločnosť:
Michael Eidmann

Registračný súd:
Obvodný súd Offenbach

Registračné číslo:
HRB 32265

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa § 27 a nemeckého zákona o dani z obratu:
VAT-ID-No. DE113574486

Zodpovedný za obsah podľa § 10 odsek 3 nemeckej štátnej zmluvy o mediálnych službách:
Michael Eidmann (adresa ako hore)


Minebea Slovakia s.r.o.

K letisku 1637
04017 Košice (Slovakia)

Phone: +42 155 7278 111
Web: www.minebeamitsumi.eu

Konatelia oprávnení zastupovať spoločnosť:
Jörg Hoffmann

Registračný súd:
Regional Court Košice I

Registračné číslo:
50 600 737

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty podľa § 27 a nemeckého zákona o dani z obratu:
SK2120390371

Zodpovedný za obsah podľa § 10 odsek 3 nemeckej štátnej zmluvy o mediálnych službách:
Jörg Hoffmann (adresa ako hore)Koncept, dizajn a realizácia
Dizajn a koncept – Tandem
Technická realizácia – NetThinks, MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH
Fotografie – Adobe Stock, vlastná produkcia MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH, Fotolia

Upozornenie týkajúce sa ručenia:
Napriek starostlivej kontrole obsahu nepreberáme žiadne ručenie za obsah externých odkazov. Za obsah odkazovaných stránok sú zodpovední výlučne ich prevádzkovatelia.

 

1. SKÔR, AKO ZAČNETE POUŽÍVAŤ TÚTO STRÁNKU, STAROSTLIVO SI PREČÍTAJTE PODMIENKY JEJ POUŽÍVANIA.

Používaním tejto internetovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito podmienkami používania. Ak nesúhlasíte s podmienkami používania, prosím, nepoužívajte túto internetovú stránku. Minebea Európa pod vedením spoločnosti PM DM GmbH, ako aj všetky tu zastúpené podniky ako CEROBEAR GmbH, myonic GmbH, Minebea Intec GmbH, NMB-Minebea-GmbH v Langene, Minebea Ltd. UK a Paradox Engineering SA (ďalej len „spoločnosti“) si vyhradzujú právo kedykoľvek upraviť, doplniť alebo odstrániť časti týchto obchodných podmienok podľa vlastného uváženia. Pravidelne kontrolujte tieto ustanovenia ohľadne zmien. Pokračovanie v používaní tejto internetovej stránky po zverejnení zmien týchto podmienok znamená, že akceptujete zmeny. Podnik rešpektuje súkromie všetkých návštevníkov. Preto podnik nebude obsah e-mailu návštevníka monitorovať, poskytovať externým tretím osobám, upravovať ani postupovať, s výnimkou prípadu, keď to bude bude potrebné buď v rámci normálnej údržby internetovej stránky alebo systému, alebo keď je to potrebné zo zákona alebo v dobrej viere,

že sú tieto opatrenia potrebné (1) na dodržanie zákona alebo právnych procesov, (2) na ochranu a obranu práv a majetku spoločnosti; alebo (3) na konanie v prípade núdze, aby bola chránená osobná bezpečnosť pracovníkov alebo verejnosti. Samotní návštevníci internetovej stránky sú zodpovední za obsah svojich správ. Táto internetová stránka obsahuje odkazy na iné internetové stránky, ktoré sú tiež prevádzkované spoločnosťou alebo jej dcérskymi spoločnosťami. Okrem týchto podmienok používania podlieha používanie jednotlivých lokalít aj podmienkam používania platným pre túto internetovú stránku. Ak by niektorá z týchto podmienok používania bola v rozpore s podmienkami používania platnými pre túto internetovú stránku, majú prednosť podmienky platné pre túto internetovú stránku.

&nbs

2. POZNÁMKY K INFORMÁCIÁM, KTORÉ SÚ DOSTUPNÉ NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE

Oprávnenie používať všetky informácie z tohto servera je zaručené za predpokladu, že (1) sa vo všetkých kópiách zobrazí poznámka pre Copyright, (2) sa zobrazia tak upozornenie na autorské právo, ako aj oznámenie o tomto oprávnení, (3) tieto informácie z tohto servera budú použité na informovanie a nie na komerčné alebo osobné použitie, nebudú kopírované ani použité na sieťovom počítači alebo distribúcii na akomkoľvek médiu, (4) nebude vykonaná žiadna zmena informácií. Používanie na iné účely je vyslovene zakázané a môže viesť k vysokým sankciám v občiansko- aj trestnoprávnom konaní. Porušenia budú sledované v najvyššej možnej miere. Vyššie uvedené informácie neobsahujú stvárnenie alebo usporiadanie tejto internetovej stránky spoločnosti. Zabezpečujú, aby táto internetová stránka nebola použitá na ilegálne účely alebo na účely, ktoré sú týmito podmienkami zakázané. Túto internetovú stránku nemôžete používať takým spôsobom, ktorým by ste ju poškodili alebo výrazne zaťažili, alebo obmedzili používanie tejto internetovej stránky tretími osobami, alebo ju manipulovali. Prvky firemnej internetovej stránky sú chránené obchodným registrom a inými zákonmi a nesmú sa kopírovať ani napodobňovať, či už ako celok alebo po častiach. Žiadne logo, grafika, zvuk alebo obraz z internetovej stránky podniku sa nesmie kopírovať ani postupovať ďalej, s výnimkou prípadu, keď je to výslovne dovolené, práve vo vzťahu k žurnalistickým činnostiam.

3. VYLÚČENIE RUČENIA

INFORMÁCIE NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE SA POUŽÍVAJÚ PODĽA PLATNÉHO PRÁVA „TAK, AKO SÚ“ BEZ VÝSLOVNEJ ALEBO MLČKY UČINENEJ ZÁRUKY ALEBO GARANCIE V PLNOM ROZSAHU. AK PODNIKY ODMIETNU VŠETKY ZÁRUKY, PRIAMO ČI NEPRIAMO, VRÁTANE GARANCIE VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, NIE VŠAK IMPLICITNE, POVAŽUJE SA TO ZA NEPORUŠENIE. INFORMÁCIE A GRAFY, KTORÉ SÚ ZVEREJNENÉ NA TOMTO SERVERI, MÔŽU OBSAHOVAŤ TECHNICKÉ NEPRESNOSTI ALEBO TOPOGRAFICKÉ CHYBY. ZMENY A KOREKCIE SA VYKONÁVAJÚ PRAVIDELNE. PODNIKY MÔŽU OBMEDZIŤ ZLEPŠENIA, KOREKCIE A/ALEBO ZMENY PRODUKTOV. PODNIKY NEPREBERAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU ZA TO, ŽE SÚ FUNKCIE V MATERIÁLOCH NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE BEZCHYBNÉ, NEDOSTATKY SKORIGOVANÉ ALEBO ŽE SÚ TIETO STRÁNKY NA SERVERI DOSTUPNÉ, ALEBO BEZ VÍRUSOV ČI INÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTOV. PODNIKY NEPREBERAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU ZA POUŽÍVANIE ALEBO VÝSLEDKY POUŽÍVANIA MATERIÁLOV NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE VO VZŤAHU K SPRÁVNOSTI, PRESNOSTI A PODOBNE. VY (A NIE PODNIKY) PREBERÁTE CELÉ NÁKLADY NA VŠETKY POTREBNÉ SLUŽBY, OPRAVY ALEBO KOREKCIE.

4. OBMEDZENIE RUČENIA

PODNIKY ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE NEDBANLIVOSTI, AVŠAK V OBMEDZENEJ MIERE, NERUČIA ZA NÁHODNÉ ŠKODY, KTORÉ SA VYSKYTNÚ V DÔSLEDKU POUŽÍVANIA ALEBO MOŽNOSTI POUŽÍVANIA INFORMÁCIÍ NA TEJTO INTERNETOVEJ STRÁNKE. HOCI PODNIKY ALEBO PODNIK BOLI POVERENÉ, ABY POUKAZOVALI NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKEJTO ŠKODY. PODNIKY/ALEBO ICH SUBDODÁVATELIA NEPREBERAJÚ ŽIADNE RUČENIE KAÉHOKOĽVEK DRUHU ZA ŠKODY: MEDZI INÝM AJ ZA STRATU ALEBO ZÍSKANIE ÚDAJOV, ČI UŽ V ZMLUVE, Z DÔVODU NEDBANLIVOSTI ALEBO INÝCH DANOSTÍ A Z DÔVODU POUŽÍVANIA SLUŽIEB, SOFTVÉRU A INFORMÁCIÍ NA TOMTO SERVERI. V ŽIADNOM PRÍPADE PODNIKY NEPREBERAJÚ CELKOVÉ RUČENIE ZA VŠETKY ŠKODY A STRATY.

5. ODKAZY NA STRÁNKY TRETÍCH OSÔB

Odkazy na tejto internetovej stránke nepodliehajú kontrole prevádzkovateľa tejto internetovej stránky a nereprodukujú obsah.  Za obsah stránok dostupných prostredníctvom odkazov nie je prevádzkovateľ zodpovedný.

6. ODKAZY Z TRETÍCH STRÁNOK

Internetové stránky tretích osôb prepojené s touto internetovou stránkou („stránky tretích osôb“) nie sú pod kontrolou podnikov (v rámci skupiny MinebeaMitsumi Group) a podniky nie sú zodpovedné za obsah stránok tretích osôb ani za odkazy, ktoré odkazujú na stránky tretích osôb. Za zmeny alebo aktualizácie týchto internetových stránok sú zodpovedné tretie osoby. Akýkoľvek obsah internetových stránok tretích osôb, produkty alebo služby, ktoré sa na internetových stránkach zobrazujú alebo poskytujú, nie je možné vykladať ako odporúčanie a/alebo schválenie podnikmi. Nevychádza sa z toho, že je medzi prevádzkovateľmi internetových stránok tretích osôb a podnikmi partnerstvo alebo obdobný vzťah. Ak by ste chceli prepojiť odkazom svoju internetovú stránku s touto internetovou stránkou, obráťte sa na našu kanceláriu podnikovej komunikácie, oddelenie Komunikácia MinebeaMitsumi Európa.

7. PRÁVNE OTÁZKY

Túto internetovú stránku kontrolujú a prevádzkujú jednotlivé dcérske podniky spoločnosti skupiny MinebeaMitsumi zo svojich kancelárií v Európe. Podniky nepreberajú žiadnu záruku za to, že sú materiály na internetovej stránke vhodné alebo dostupné pre iné lokality. Tí, ktorí pristupujú k tejto internetovej stránke z iných lokalít , konajú tak z vlastnej iniciatívy a sú zodpovední za dodržiavanie platných miestnych zákonov. Softvér tejto stránky navyše podlieha európskemu ustanoveniu o exporte.

8. VYPOVEDANIE

Tieto podmienky platia až do vypovedania oboma stranami. Tieto klauzuly môžete kedykoľvek vypovedať tým, že zničíte a už nebudete dávať k dispozícii všetky materiály zo všetkých firemných lokalít a všetky dokumentácie, ako aj kópie a inštalácie, ktoré ste dostali. Tieto podmienky je možné vypovedať ihneď a bez predchádzajúceho upovedomenia zo strany podnikov.

9. OSTATNÉ

Tieto podmienky sa riadia podľa európskych zákonov. Vyhlasujete, že ste uzrozumení s tým, že každé právne alebo nehnuteľné konanie v súvislosti s týmito podmienkami môže byť podané len v rámci Európskej únie a vy ste s tým uzrozumení a podriadite sa osobnej súdnej právomoci týchto súdov na účely vznesenia žaloby. Ak by niektoré z týchto ustanovení bolo považované za protiprávne, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu brané za nevykonateľné, považuje sa toto ustanovenie za oddeliteľné od týchto podmienok a nedotkne sa účinnosti a vykonateľnosti ostatných ustanovení. Toto je úplná dohoda medzi vami a podnikmi vo vzťahu k tomuto predmetu a nebude zmenená, s výnimkou písomnej formy, ktorá musí byť podpísaná oboma stranami.

10. TOVAROVÉ ZNAČKY

MinebeaMitsumi, MINEBEA, NMB, NMB-MAT a/alebo ostatné produkt podniku, ktoré sa tu uvádzajú, sú značky alebo registrované značky spoločnosti MinebeaMitsumi Inc. Iné uvádzané názvy produktov a firiem môžu byť značkami príslušných vlastníkov. Všetky tu výslovne neuvedené práva zostávajú vyhradené.