Skip to main content

Vyhlásenie o ochrane údajov


Sme radi, že sa zaujímate o náš podnik. Obchodné vedenie MinebeaMitsumi Európa si dáva veľmi záležať na ochrane údajov. Používanie internetových stránok MinebeaMitsumi Európa je zásadne možné bez zadávania akýchkoľvek osobných údajov. Ak by si však dotknutá osoba chcela nárokovať špeciálne služby nášho podniku prostredníctvom našej internetovej stránky, môže sa stať, že bude nutné spracovanie osobných údajov. Ak bude nutné spracovanie osobných údajov a takéto spracovanie nie je legislatívne podložené, vo všeobecnosti si vyžiadame súhlas dotknutej osoby.

Spracovanie osobných údajov, napríklad mena, adresy, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla dotknutej osoby, sa vždy uskutočňuje v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov a v súlade s ustanoveniami o ochrane údajov, ktoré pre MinebeaMitsumi Európa platia v danej krajine. Prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov chce náš podnik informovať verejnosť o spôsobe, rozsahu a účele nami získavaných, používaných a spracúvaných osobných údajov. Okrem toho sú dotknutým osobám prostredníctvom tohto vyhlásenia o ochrane údajov vysvetlené práva, ktoré im prináležia.

MinebeaMitsumi Európa má, ako osoba zodpovedná za spracovanie, realizovala množstvo technických a organizačných opatrení, aby zabezpečila podľa možnosti bezchybnú ochranu osobných údajov, ktoré sú prostredníctvom tejto stránky spracúvané. Napriek tomu môžu prenosy údajov cez internet v zásade vykazovať bezpečnostné medzery, takže nie je možné zaručiť absolútnu ochranu. Z tohto dôvodu sa môže dotknutá osoba rozhodnúť, že nám osobné údaje sprístupní alternatívnym spôsobom, napríklad telefonicky.

 

1. Definícia pojmov

Vyhlásenie MinebeaMitsumi Európa o ochrane údajov je založené na pojmoch, ktoré ktoré boli použité autormi európskych smerníc a nariadení pri vydaní všeobecného nariadenia o ochrane údajov (VNoOÚ). Naše vyhlásenie o ochrane údajov má byť jednoducho čitateľné a zrozumiteľné tak pre verejnosť, ako aj pre našich zákazníkov a obchodných partnerov. Aby sme to mohli zaručiť, chceli by sme vopred vysvetliť použité pojmy.

V tomto vyhlásení o ochrane údajov okrem iného používame nasledujúce pojmy:

 • a)    Osobné údaje

Osobné údaje sú všetky informácie, ktoré sa vzťahujú na identifikovanú alebo identifikovateľnú fyzickú osobu (v ďalšom texte len „dotknutá osoba“). Za identifikovateľnú sa považuje fyzická osoba, ktorú je možné identifikovať priamo alebo nepriamo, obzvlášť priradením k identifikácii, ako napríklad k menu, identifikačnému číslu, údajom o sídle, online identifikácii alebo k jednému či viacerým zvláštnym znakom, ktoré sú vyjadrením fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

 • b) Dotknutá osoba

Dotknutá osoba je každá identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva osoba zodpovedná za spracovanie.

 • c)    Spracovanie

Za spracovanie sa považuje každý s pomocou alebo bez pomocou automatizovaných procesov vykonaný postup alebo každá takáto postupnosť v súvislosti s osobnými údajmi ako získavanie, záznam, organizovanie, usporadúvanie, ukladanie, prispôsobovanie alebo upravovanie, načítavanie, dopytovanie, používanie, zverejňovanie prostredníctvom odosielania, distribúcie alebo inej formy poskytnutia, zosúlaďovanie alebo naväzovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo zničenie.

 • d)    Obmedzenie spracovania

Obmedzenie spracovania je označenie uložených osobných údajov s cieľom obmedzenia ich spracovania v budúcnosti.

 • e)     Profilovanie

Profilovanie je akýkoľvek spôsob automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktorý spočíva v tom, že sa tieto osobné údaje použijú na vyhodnotenie určitých osobných aspektov, ktoré sa vzťahujú na fyzickú osobu, obzvlášť analyzovania alebo predpovedania aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných záľub, záujmov, spoľahlivosti, správania sa, miesta pobytu alebo zmeny miesta tejto fyzickej osoby.

 • f)     Pseudonymizácia

Pseudonymizácia je spracovanie osobných údajov takým spôsobom, aby nebolo možné osobné údaje bez pridania dodatočných informácií priradiť konkrétnej dotknutej osobe, pokiaľ sú tieto dodatočné informácie uchovávané oddelene a podliehajú technickým a organizačným opatreniam, ktoré zaručujú, že osobné údaje nie možné priradiť k identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe.

 • g)    Zodpovedná osoba alebo osoba zodpovedná za spracovanie

Zodpovedná osoba alebo osoba zodpovedná za spracovanie je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto, ktoré samotné alebo spoločne s inými rozhoduje o účeloch a prostriedkoch spracúvania osobných údajov. Ak sú účely a prostriedky tohto spracúvania predpísané legislatívnymi predpismi Únie alebo členských štátov, môže byť zodpovedná osoba, resp. môžu byť určité kritériá jej vymenovania definované legislatívnymi predpismi Únie alebo členských štátov.

 • h)    Zmluvný spracovateľ

Zmluvný spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto, ktoré spracúva osobné údaje z poverenia zodpovednej osoby.

 • i)      Príjemca

Príjemca je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto, ktorej sú sprístupnené osobné údaje nezávisle od toho, či ide o tretiu osobu alebo nie. Úrady, ktoré v rámci určitého poverenia na výskum v zmysle legislatívnych predpisov Únie alebo členských štátov potenciálne môžu získať osobné údaje, sa však nepovažujú za príjemcov.

 • j)      Tretia osoba

Tretia osoba je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iné miesto okrem dotknutej osoby, zodpovednej osoby, zmluvného spracovateľa a osôb, ktoré sú na bezprostrednú zodpovednosť zodpovednej osoby alebo zmluvného spracovateľa povolané spracúvať osobné údaje.

 • k)    Súhlas

Súhlas je akékoľvek dotknutou osobou pre konkrétny prípad dobrovoľne a informovaným spôsobom a zrozumiteľne poskytnutý prejav vôle vo forme vyhlásenia alebo iného jednoznačne potvrdzujúceho konania, ktorým dotknutá osoba dáva na vedomie, že súhlasí so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú.

 

2. Meno a adresa osoby zodpovednej za spracovanie

Zodpovedná osoba v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov, iných zákonov o ochrane údajov platných v členských štátoch Európskej únie a iných ustanovení týkajúcich sa legislatívy o ochrane údajov je:

MinebeaMitsumi Europe

MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH

Minebea-Weg 1

78052 Villingen-Schwenningen

Germany

+49 (0)7721-997100

press[at]nmb-minebea.com

www.minebeamitsumi.eu

 

3.  Meno a adresa osoby poverenej ochranou údajov

Osoba poverená ochranou údajov pre osobu zodpovednú za spracovanie je:

Head of European Legal Department

Ralf Weydt

NMB-Minebea-GmbH

Siemensstrasse 30

63225 Langen

Deutschland

+49(0)6103-913-376

ralf.weydt[at]nmb-minebea[dot]com

www.minebea-newsroom.com

Každá dotknutá osoba sa môže kedykoľvek v prípade všetkých otázok a podnetov týkajúcich sa ochrany údajov obrátiť priamo na našu osobu poverenú ochranou údajov.

 

4. Cookies

Internetové stránky MinebeaMitsumi Európa používajú cookies. Cookies sú textové súbory, ktoré internetový prehliadač ukladá v počítačovom systéme.

Mnoho internetových stránok a serverov používa cookies. Mnohé cookies obsahujú takzvané cookie ID. Cookie ID je jednoznačná identifikácia súborov cookies. Pozostáva zo znakového reťazca, pomocou ktorého je možné internetové stránky a servery priradiť ku konkrétnemu internetovému prehliadaču, v ktorom bol súbor Cookie uložený. To umožňuje navštíveným internetovým stránkam a serverom, odlíšiť jednotlivý prehliadač dotknutej osoby od iných internetových prehliadačov, ktoré obsahujú iné cookies. Určitý internetový prehliadač je možné opätovne rozpoznať a identifikovať vďaka jednoznačnému cookie ID.

Vďaka použitiu cookies môže MinebeaMitsumi Európa poskytovať používateľom tejto internetovej stránky primeranejšie služby, ktoré by bez použitia cookies neboli možné.

Prostredníctvom cookies je možné informácie a ponuky na našej internetovej stránke optimalizovať v prospech používateľa. Ako už bolo spomenuté, cookies nám umožňujú opätovne rozpoznávať používateľov našej internetovej stránky. Účelom toho opätovného rozpoznania je uľahčiť používateľom používanie našej internetovej stránky. Používateľ internetovej stránky, ktorá používa cookies, napríklad nemusí pri každej návšteve danej stránky znova zadávať svoje prístupové údaje, pretože sa prevezmú z internetovej stránky a zo súboru cookie uloženého v počítačovom systéme používateľa. Ďalším príkladom je cookie pre nákupný košík v internetovom obchode. Internetový obchod si pomocou súboru cookie zapamätá položky, ktoré si zákazník vložil do virtuálneho nákupného košíka.

Dotknutá osoba môže používanie cookies našou internetovou stránkou kedykoľvek zakázať prostredníctvom príslušného nastavenia požívaného internetového prehliadača a tým natrvalo odmietnuť používanie cookies. Okrem toho je možné už uložené cookies kedykoľvek vymazať pomocou internetového prehliadača alebo iných softvérových programov. Toto je možné vo všetkých bežných internetových prehliadačoch. Ak dotknutá osoba deaktivuje používanie cookies vo svojom internetovom prehliadači, nemusia byť za určitých okolností k dispozícii všetky funkcie našej internetovej stránky.

 

5. Záznam všeobecných údajov a informácií

Internetová stránka spoločnosti MinebeaMitsumi Európa pri každom otvorení stránky dotknutou osobou alebo automatizovaným systémom zaznamenáva celý rad všeobecných údajov a informácií. Tieto všeobecné údaje a informácie sa ukladajú v súboroch protokolu servera. Je možné zaznamenávať (1) typ a verziu používaného prehliadača, (2) operačný systém pristupujúceho systému, (3) internetovú stránku, z ktorej sa pristupujúci systém dostal na našu internetovú stránku (takzvaný referer), (4) podstránky, ktoré pristupujúci systém otvára na našej internetovej stránke, (5) dátum a čas prístupu na internetovú stránku, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovateľa internetových služieb pristupujúceho systému a (8) ostatné podobné údaje a informácie, ktoré slúžia na obranu pred nebezpečenstvom v prípade útokov na naše systémy informačných technológií.

Pri používaní týchto všeobecných údajov a informácií MinebeaMitsumi Európa nevyvodzuje žiadne závery v súvislosti s dotknutou osobou. Tieto informácie sú potrebné na to, aby (1) sme správne prezentovali obsah našej internetovej stránky, (2) aby sme optimalizovali obsah našej internetovej stránky, ako aj jej reklamu, (3) aby sme zabezpečili trvalú funkčnosť našich systémov informačných technológií a techniky našej internetovej stránky, ako aj (4) orgánom činným v trestnom konaní poskytli v prípade kybernetického útoku informácie potrebné na trestné stíhanie. Tieto anonymne získané údaje a informácie preto spoločnosť MinebeaMitsumi Európa vyhodnocuje na jednej strane štatisticky a následne s cieľom zvýšiť ochranu údajov a bezpečnosť údajov v našom podniku, aby sme napokon zabezpečili optimálnu úroveň ochrany nami spracúvaných osobných údajov. Anonymné údaje súborov protokolov serverov sa ukladajú oddelene od všetkých dotknutou osobou uvedených osobných údajov.

 

6. Odber nášho Newslettera

Na internetovej stránke MinebeaMitsumi Európa majú používatelia vyhradenú možnosť prihlásiť sa na odber Newslettera nášho podniku. To, ktoré osobné údaje budú pri objednaní Newslettera odoslané na spracovanie zodpovednej osobe, vyplýva z príslušnej zadávacej obrazovky.

MinebeaMitsumi Európa v pravidelných intervaloch prostredníctvom Newslettera informuje svojich zákazníkov a obchodných partnerov o ponukách podniku. Newsletter nášho podniku môže dotknutá osoba prijímať zásadne len vtedy, ak (1) dotknutá osoba disponuje platnou e-mailovou adresou a (2) dotknutá osoba sa zaregistrovala na príjem Newslettera. Na e-mailovú adresu, ktorú dotknutá osoba zadala pri prvotnom prihlásení na odber Newslettera, bude z právnych dôvodov odoslaný potvrdzovacia správa v procese Double-Opt-In. Táto potvrdzovacia správa slúži na kontrolu, či majiteľ e-mailovej adresy ako dotknutá osoba autorizoval príjem Newslettera.

Pri prihlásení na odber Newslettera ďalej ukladáme poskytovateľom internetových služieb (ISP) pridelenú IP adresu počítačového systému, ktorý dotknutá osoba používala v čase prihlásenia na odber, ako aj dátum a čas prihlásenia. Získavanie týchto údajov je potrebné na umožnenie spätnej kontroly v prípade (možného) zneužitia e-mailovej adresy dotknutej osoby v budúcnosti a preto slúži ako právna poistka osoby zodpovednej za spracovanie.

Osobné údaje získané v rámci prihlásenia na odber Newslettera sa používajú výlučne na zasielanie nášho Newslettera. Okrem toho by mohli byť odberatelia Newslettera informovaní prostredníctvom e-mailu, keď to bude potrebné na prevádzku služby Newslettera alebo na registráciu s tým súvisiacu, ako napríklad v prípade zmien v ponuke Newslettera alebo pri zmene technických daností. Neuskutoční sa žiadne poskytnutie osobných údajov získaných v rámci služby Newslettera tretím osobám. Odber nášho Newslettera môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť. Súhlas s ukladaním osobných údajov, ktoré nám dotknutá osoba poskytla na účely zasielania Newslettera, je možné kedykoľvek odvolať. Na účely odvolania súhlasu sa v každom Newsletteri nachádza príslušný odkaz. Okrem toho existuje možnosť kedykoľvek vykonať odhlásenie z odberu Newslettera aj priamo na internetovej stránke osoby zodpovednej za spracovanie alebo to oznámiť osobe zodpovednej za spracovanie iným spôsobom.

 

7. Sledovanie Newslettera

Newslettery MinebeaMitsumi Európa obsahujú takzvané počítacie pixely. Počítací pixel je miniatúrna grafika, ktorá sa vkladá do takýchto e-mailových správ, ktoré sa zasielajú vo formáte HTML, aby bol možný záznam súboru protokolu a analýzu súboru protokolu. Prostredníctvom toho je možné vykonať štatistické vyhodnotenie úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Na základe vloženého počítacieho pixelu môže MinebeaMitsumi Európa rozoznať, či a kedy dotknutá osoba otvorila e-mailovú správu a ktoré odkazy nachádzajúce sa v e-mailovej správe dotknutá osoba otvorila.

Osobné údaje, ktoré sa získajú prostredníctvom počítacích pixelov obsiahnutých v Newsletteroch, osoba zodpovedná za spracovanie uloží a vyhodnotí, aby optimalizovala zasielanie Newslettera a obsah budúcich Newsletterov ešte lepšie prispôsobila záujmom dotknutej osoby. Tieto osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám. Dotknuté osoby sú oprávnené kedykoľvek odvolať tento oddelený súhlas, ktorý bol daný prostredníctvom procesu Double-Opt-In. Po odvolaní osoba zodpovedná za spracovanie vymaže tieto osobné údaje. Odhlásenie z odberu Newslettera považuje MinebeaMitsumi Európa automaticky za odvolanie.

 

8. Možnosť kontaktovania prostredníctvom internetovej stránky

Internetová stránka MinebeaMitsumi Európa obsahuje z dôvodu legislatívnych predpisov údaje, ktoré umožňujú rýchly elektronický kontakt s naším podnikom, ako aj bezprostrednú komunikáciu s nami, čo taktiež zahŕňa všeobecnú adresu takzvanej elektronickej pošty (e-mailová adresa). Ak dotknutá osoba prostredníctvom e-mailovej správy alebo kontaktného formulára kontaktuje osobu zodpovednú za spracovanie, údaje odoslané dotknutou osobou sa automaticky uložia. Takéto osobné údaje, ktoré dotknutá osoba na dobrovoľnej báze ponúkne osobe zodpovednej za spracovanie, budú uložené na účely spracovania alebo nadviazania kontaktu s dotknutou osobou. Neuskutoční sa žiadne poskytnutie týchto osobných údajov tretím osobám.

 

9. Rutinné vymazávanie a blokovanie osobných údajov

Osoba zodpovedná za spracovanie spracúva a ukladá osobné údaje dotknutej osoby len na obdobie, ktoré je nutné na dosiahnutie účelu ich uloženia alebo pokiaľ to autor európskych smerníc a nariadení alebo iný zákonodarca, ktorému podlieha osoba zodpovedná za spracovanie, definoval v zákonoch alebo predpisoch.

Ak zanikne účel uloženia alebo uplynie lehota uloženia predpísaná autorom európskych smerníc a nariadení alebo iným kompetentným zákonodarcom, osobné údaje sa rutinne a podľa legislatívnych predpisov zablokujú alebo vymažú.

 

10. Práva dotknutej osoby

 • a) Právo na potvrdenie

Každá dotknutá osoba má autorom európskych smerníc a nariadení vyhradené právo požadovať potvrdenie od osoby zodpovednej za spracovanie o tom, či sú spracúvané osobné údaje. Ak by si chcela dotknutá osoba nárokovať toto právo na potvrdenie, môže sa kedykoľvek v tejto súvislosti obrátiť na pracovníka osoby zodpovednej za spracovanie.

 • b) Právo na informácie

Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má autorom európskych smerníc a nariadení zaručené právo kedykoľvek získať od osoby zodpovednej za spracovanie informáciu o uložených osobných údajoch týkajúcich sa dotknutej osoby a získať kópiu tejto informácie. Okrem toho autor európskych smerníc a nariadení priznal dotknutej osobe právo na nasledujúce informácie:

 • účely spracúvania,
 • kategórie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú,
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli sprístupnené osobné údaje alebo ešte budú sprístupnené, obzvlášť v prípade príjemcov tretích krajinách alebo medzinárodných organizácií,
 • podľa možnosti plánovaná doba trvania, počas ktorej budú osobné údaje uložené, alebo ak to nie je možné, kritériá na stanovenie tejto doby trvania,
 • existencia práva na opravu alebo vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, alebo na obmedzenie spracovania der zodpovednou osobou, alebo práva na odvolanie súhlasu s týmto spracúvaním,
 • existencia práva podať sťažnosť na dozorný orgán,
 • ak osobné údaje neboli získané u dotknutej osoby: všetky dostupné informácie o pôvode údajov,
 • existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania podľa čl. 22 ods.1 a 4 VNoOÚ a — minimálne v týchto prípadoch — informácie s výpovednou hodnotou o obsiahnutej logike, ako aj dosahu a žiadaných účinkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Okrem toho má dotknutá osoba právo na informácie o tom, či boli osobné údaje poskytnuté tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii. Ak je to tak, má dotknutá osoba ďalej právo získať informácie o primeraných zárukách v súvislosti s poskytnutím.

Ak by si chcela dotknutá osoba nárokovať toto právo na informáciu, môže sa kedykoľvek v tejto súvislosti obrátiť na pracovníka osoby zodpovednej za spracovanie.

 • c) Právo na opravu

Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má autorom európskych smerníc a nariadení zaručené právo požadovať bezodkladnú opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Okrem toho dotknutej osobe prináleží právo, zohľadňujúc účely spracúvania, požadovať doplnenie neúplných osobných údajov — aj prostredníctvom doplnkového vyhlásenia.

Ak by si chcela dotknutá osoba nárokovať toto právo na opravu, môže sa kedykoľvek v tejto súvislosti obrátiť na pracovníka osoby zodpovednej za spracovanie.

 • d) Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má autorom európskych smerníc a nariadení zaručené právo požadovať od zodpovednej osoby, aby boli príslušné osobné údaje bezodkladne vymazané, ak nastane niektorý z nasledujúcich dôvodov a ak spracúvanie nie je potrebné:

Osobné údaje boli získané na také účely alebo spracované takým spôsobom, pre ktoré už viac nie sú nutné.

dotknutá osoba odvoláva svoj súhlas, o ktorý sa spracúvanie opieralo podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a VNoOÚ alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a VNoOÚ, a chýba iný právny základ pre spracúvanie.

Dotknutá osoba podáva námietku voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 VNoOÚ a nevyskytujú sa žiadne prednostné oprávnené dôvodu spracúvania, alebo dotknutá osoba podáva námietku voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 VNoOÚ.

Osobné údaje boli spracované protiprávne.

Vymazanie osobných údajov je nutné na účel splnenia právneho záväzku podľa legislatívy Únie alebo legislatívy členských štátov, ktorej podlieha zodpovedná osoba.

Osobné údaje boli získavané vo vzťahu k ponúkaným službám informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 VNoOÚ.

 

Ak sa vyskytuje niektorý z vyššie uvedených dôvodov a dotknutá osoba by chcela podnietiť vymazanie osobných údajov, ktoré sú uložené u MinebeaMitsumi Európa, môže sa kedykoľvek na tento účel obrátiť na pracovníka osoby zodpovednej za spracovanie. Pracovník MinebeaMitsumi Európa zabezpečí, aby bola požiadavka na vymazanie bezodkladne splnená.

Ak spoločnosť MinebeaMitsumi Európa zverejní osobné údaje a náš podnik je ako zodpovedná osoba podľa čl. 17 ods. 1 VNoOÚ povinná vymazať osobné údaje, prijme MinebeaMitsumi Európa primerané opatrenia pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov na implementáciu, aj technického druhu, aby oboznámila iné osoby zodpovedné za spracovanie údajov, ktoré spracúvajú zverejnené osobné údaje, o tom, že dotknutá osoba od týchto iných osôb zodpovedných za spracovanie žiadala vymazanie všetkých odkazov na tieto osobné údaje alebo vymazanie kópií či replikácií osobných údajov, ak nie je spracúvanie potrebné. Pracovník MinebeaMitsumi Európa zabezpečí potrebné záležitosti v jednotlivých prípadoch.

 • e) Právo na obmedzenie spracúvania

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov má právo zaručené autorom európskych smerníc a nariadení požadovať od zodpovednej osoby obmedzenie spracúvania, ak je splnený niektorý z nasledujúcich predpokladov:

Dotknutá osoba popiera správnosť osobných údajov, a síce po dobu, ktorú zodpovedná osoba potrebuje na skontrolovanie správnosti osobných údajov.

Spracovanie je protiprávne, dotknutá osoba odmieta vymazanie osobných údajov a požaduje namiesto toho obmedzenie používania osobných údajov.

Zodpovedná osoba už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, dotknutá osoba ich však potrebuje na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

Dotknutá osoba podala námietku voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 VNoOÚ a ešte nie je isté, či prevažujú oprávnené dôvody zodpovednej osoby voči oprávneným dôvodom dotknutej osoby.

Ak je splnený niektorý z vyššie uvedených predpokladov a dotknutá osoba by chcela požiadať o obmedzenie osobných údajov, ktoré sú uložené u MinebeaMitsumi Európa, môže sa kedykoľvek na tento účel obrátiť na pracovníka osoby zodpovednej za spracovanie. Pracovník MinebeaMitsumi Európa dá podnet na obmedzenie spracúvania.

 • f) Právo na prenosnosť údajov

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má autorom európskych smerníc a nariadení zaručené právo získať svoje osobné údaje, ktoré poskytla zodpovednej osobe, v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Okrem toho má právo poskytnúť tieto údaje inej zodpovednej osobe bez obmedzenia zodpovednou osobou, ktorej boli predtým poskytnuté tieto osobné údaje, ak je spracúvanie založené na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a VNoOÚ alebo čl. 9 ods. 2 písmeno a VNoOÚ, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písmeno b VNoOÚ a ak sa spracúvanie uskutočňuje pomocou automatizovaných procesov, pokiaľ spracúvanie nie je nutné na uskutočnenie úlohy, ktorá je vo verejnom záujme alebo sa uskutočňuje výkonom verejnej moci, ktorá bola prenesená na zodpovednú osobu.

Okrem toho má dotknutá osoba pri výkone svojho práva na prenosnosť údajov podľa čl. 20 ods. 1 VNoOÚ právo vymôcť si, že budú osobné údaje odoslané zodpovednou osobou priamo inej zodpovednej osobe, ak je to technicky uskutočniteľné a ak tým nebudú ohrozené práva a slobody iných osôb.

Na uplatnenie práva na prenosnosť údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek kontaktovať pracovníka MinebeaMitsumi Európa.

g) Právo na námietku

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má autorom európskych smerníc a nariadení zaručené právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na základe čl. 6 ods. 1 písmená e alebo f VNoOÚ, a to z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej zvláštnej situácie. To platí aj pre profilovanie opierajúce sa o tieto ustanovenia.

Spoločnosť MinebeaMitsumi Európa nebude v prípade námietky viac spracúvať osobné údaje, s výnimkou prípadu, ak by sme vedeli preukázať nevyhnutné dôvody spracúvania vyžadujúce si ochranu, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo ak spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo ochranu právnych nárokov.

Ak MinebeaMitsumi Európa spracúva osobné údaje na účely prevádzkovania priamej reklamy, má dotknutá osoba právo kedykoľvek podať námietku voči spracúvaniu osobných údajov na účely takejto reklamy. To platí aj pre profilovanie, ak je v spojení s takouto priamou reklamou. Ak dotknutá osoba podá námietku voči spracúvaniu spoločnosťou MinebeaMitsumi Európa na účely priamej reklamy, spoločnosť MinebeaMitsumi Európa nebude viac spracúvať osobné údaje na tieto účely.

Okrem toho má dotknutá osoba právo podať z dôvodov, ktoré vyplývajú z jej zvláštnej situácie, námietku proti spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sa v MinebeaMitsumi Európa uskutočňuje na vedecké, historické výskumné účely alebo na štatistické účely podľa čl. 89 od. 1 VNoOÚ, s výnimkou prípadu, keď je takéto spracúvanie nutné na splnenie úlohy vo verejnom záujme.

Na výkon práva na námietku môže dotknutá osoba kontaktovať priamo každého pracovníka MinebeaMitsumi Európa alebo iného pracovníka. Dotknutá osoba okrem toho si môže v súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES uplatniť svoje právo na námietku prostredníctvom automatizovaného procesu, pri ktorom sa používajú technické špecifikácie.

h) Automatizované rozhodovanie v jednotlivých prípadoch vrátane profilovania

Každá dotknutá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má autorom európskych smerníc a nariadení zaručené právo, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní – vrátane profilovania – a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, pokiaľ rozhodnutie (1) nie je nutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou, alebo (2) je prípustné na základe právnych predpisov Únie alebo členských štátov, ktorým zodpovedná osoba podlieha, a tieto právne predpisy obsahujú primerané opatrenia na zabezpečenie práv a slobôd, ako aj oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo (3) sa rozhodnutie uskutočňuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby.

Ak je rozhodnutie (1) nutné na uzavretie alebo splnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a zodpovednou osobou, alebo (2) sa uskutočňuje s výslovným súhlasom dotknutej osoby, prijme MinebeaMitsumi Európa primerané opatrenia, aby boli zabezpečené práva a slobody, ako aj oprávnené záujmy dotknutej osoby, ku ktorým patria minimálne práva na zásah osoby zo strany zodpovednej osoby, na vyjadrenie svojho stanoviska a na napadnutie rozhodnutia.

Ak by si chcela dotknutá osoba nárokovať práva v súvislosti s automatizovaným rozhodovaním, môže sa kedykoľvek v tejto súvislosti obrátiť na pracovníka osoby zodpovednej za spracovanie.

 • i) Právo na odvolanie súhlasu v súvislosti s legislatívou o ochrane údajov

Každá osoba, ktorej sa týka spracúvanie osobných údajov, má autorom európskych smerníc a nariadení zaručené právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Ak by si chcela dotknutá osoba uplatniť svoje právo na odvolanie súhlasu, môže sa kedykoľvek v tejto súvislosti obrátiť na pracovníka osoby zodpovednej za spracovanie.

 

11. Data protection provisions about the application and use of Google Analytics (with anonymization function)

On this website, the controller has integrated the component of Google Analytics (with the anonymizer function). Google Analytics is a web analytics service. Web analytics is the collection, gathering, and analysis of data about the behavior of visitors to websites. A web analysis service collects, inter alia, data about the website from which a person has come (the so-called referrer), which sub-pages were visited, or how often and for what duration a sub-page was viewed. Web analytics are mainly used for the optimization of a website and in order to carry out a cost-benefit analysis of Internet advertising.

The operator of the Google Analytics component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.

For the web analytics through Google Analytics the controller uses the application "_gat. _anonymizeIp". By means of this application the IP address of the Internet connection of the data subject is abridged by Google and anonymised when accessing our websites from a Member State of the European Union or another Contracting State to the Agreement on the European Economic Area.

The purpose of the Google Analytics component is to analyze the traffic on our website. Google uses the collected data and information, inter alia, to evaluate the use of our website and to provide online reports, which show the activities on our websites, and to provide other services concerning the use of our Internet site for us.

Google Analytics places a cookie on the information technology system of the data subject. The definition of cookies is explained above. With the setting of the cookie, Google is enabled to analyze the use of our website. With each call-up to one of the individual pages of this Internet site, which is operated by the controller and into which a Google Analytics component was integrated, the Internet browser on the information technology system of the data subject will automatically submit data through the Google Analytics component for the purpose of online advertising and the settlement of commissions to Google. During the course of this technical procedure, the enterprise Google gains knowledge of personal information, such as the IP address of the data subject, which serves Google, inter alia, to understand the origin of visitors and clicks, and subsequently create commission settlements.

The cookie is used to store personal information, such as the access time, the location from which the access was made, and the frequency of visits of our website by the data subject. With each visit to our Internet site, such personal data, including the IP address of the Internet access used by the data subject, will be transmitted to Google in the United States of America. These personal data are stored by Google in the United States of America. Google may pass these personal data collected through the technical procedure to third parties.

The data subject may, as stated above, prevent the setting of cookies through our website at any time by means of a corresponding adjustment of the web browser used and thus permanently deny the setting of cookies. Such an adjustment to the Internet browser used would also prevent Google Analytics from setting a cookie on the information technology system of the data subject. In addition, cookies already in use by Google Analytics may be deleted at any time via a web browser or other software programs.

In addition, the data subject has the possibility of objecting to a collection of data that are generated by Google Analytics, which is related to the use of this website, as well as the processing of this data by Google and the chance to preclude any such. For this purpose, the data subject must download a browser add-on under the link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout and install it. This browser add-on tells Google Analytics through a JavaScript, that any data and information about the visits of Internet pages may not be transmitted to Google Analytics. The installation of the browser add-ons is considered an objection by Google. If the information technology system of the data subject is later deleted, formatted, or newly installed, then the data subject must reinstall the browser add-ons to disable Google Analytics. If the browser add-on was uninstalled by the data subject or any other person who is attributable to their sphere of competence, or is disabled, it is possible to execute the reinstallation or reactivation of the browser add-ons.

Further information and the applicable data protection provisions of Google may be retrieved under https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ and under http://www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics is further explained under the following Link https://www.google.com/analytics/.

 

12. Ustanovenia o ochrane údajov pri nasadzovaní a používaní Facebook

Osoba zodpovedná za spracovanie má na tejto internetovej stránke integrované komponenty podniku Facebook. Facebook je sociálna sieť.

Sociálna sieť je sociálne miesto stretávania prevádzkované na internete, online spoločenstvo, ktoré používateľom spravidla umožňuje navzájom komunikovať a interagovať vo virtuálnom priestore. Sociálna sieť môže slúžiť ako platforma na výmenu názorov a skúseností alebo umožňuje internetovému spoločenstvu poskytovať osobné alebo s podnikom súvisiace informácie. Facebook umožňuje používateľom sociálnej siete okrem iného aj vytváranie súkromných profilov, nahrávanie fotografií a prepojenie prostredníctvom žiadostí o priateľstvo.

Prevádzkovateľom Facebooku je spoločnosť Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Ak dotknutá osoba žije mimo USA alebo Kanady, je za spracúvanie osobných údajov zodpovedná spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Každým otvorením jednotlivej podstránky tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej je integrovaný komponent Facebook (Facebook-Plug-In), bude internetový prehliadač na informačnom technickom systéme dotknutej osoby automaticky vyzvaný príslušným komponentom Facebook na stiahnutie zobrazenia príslušného komponentu Facebook z Facebooku. Celkový prehľad všetkých zásuvných modulov Facebook-Plug-Ins nájdete na https://developers.facebook.com/docs/plugins/. V rámci tohto technického procesu získa Facebook informáciu o tom, akú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštívila.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na Facebook, Facebook pri každom otvorení našej internetovej stránky dotknutou osobou a počas celej doby trvania príslušnej návštevy našej internetovej stránky rozpozná, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštívila. Tieto informácie zhromažďuje komponent Facebook a prostredníctvom Facebooku ich priradí príslušnému Facebookovému účtu dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba stlačí niektoré z tlačidiel Facebook integrovaných na našej internetovej stránke, napríklad tlačidlo „Páči sa mi“, alebo uverejní dotknutá osoba komentár, Facebook túto informáciu priradí k osobnému Facebookovému používateľskému účtu dotknutej osoby a uloží tieto osobné údaje.

Facebook potom prostredníctvom komponentu Facebook vždy získa informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, ak bola dotknutá osoba v čase otvorenia našej internetovej stránky súčasne prihlásená na Facebooku; toto sa uskutočňuje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikne na komponent Facebook alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá takéto odosielanie údajov na Facebook, môže tomuto odosielaniu zabrániť tým, že sa pred otvorením našej internetovej stránky odhlási zo svojho Facebookového účtu.

Smernica o údajoch zverejnená spoločnosťou Facebook, ktorú nájdete na https://de-de.facebook.com/about/privacy/, poskytuje prehľad o získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov na Facebooku. Okrem toho je tam vysvetlené, aké možnosti nastavenia poskytuje Facebook na ochranu súkromia dotknutej osoby. Okrem toho sú k dispozícii rôzne aplikácie, ktoré umožňujú potlačiť odosielanie údajov na Facebook. Takéto aplikácie môže dotknutá osoba používať na potlačenie odosielania údajov na Facebook.

&nbs

13. Ustanovenia o ochrane údajov pri nasadzovaní a používaní YouTube

Osoba zodpovedná za spracovanie má na tejto internetovej stránke integrované komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, ktorý umožňuje vydavateľom videí bezplatné nahrávanie videoklipov a ostatným používateľom taktiež ich bezplatné sledovanie, hodnotenie a komentovanie. YouTube dovoľuje publikovanie videí každého druhu, v dôsledku čoho je na internetovom portáli možné prezerať si kompletné filmy a televízne vysielania, ale aj hudobné videá, upútavky alebo používateľmi vyhotovené videá.

Prevádzkovateľom YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dcérska spoločnosť spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Každým otvorením jednotlivej podstránky tejto internetovej stránky, ktorú prevádzkuje osoba zodpovedná za spracovanie a na ktorej je integrovaný komponent YouTube (video YouTube), bude internetový prehliadač na informačnom technickom systéme dotknutej osoby automaticky vyzvaný príslušným komponentom YouTube na stiahnutie zobrazenia príslušného komponentu YouTube z YouTube. Ďalšie informácie o YouTube nájdete na www.youtube.com/yt/about/. V rámci tohto technického procesu získajú YouTube a Google informáciu o tom, akú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky dotknutá osoba navštívila.

Ak je dotknutá osoba súčasne prihlásená na YouTube, pri otvorení podstránky, ktorá obsahuje video YouTube, rozozná YouTube, ktorú konkrétnu podstránku našej stránky dotknutá osoba navštívila. Tieto informácie zhromažďuje YouTube a Google a priradí ich príslušnému účtu YouTube dotknutej osoby.

YouTube a Google potom prostredníctvom ikony komponentu YouTube vždy získajú informáciu o tom, že dotknutá osoba navštívila našu internetovú stránku, ak bola dotknutá osoba v čase otvorenia našej internetovej stránky súčasne prihlásená na YouTube; toto sa uskutočňuje nezávisle od toho, či dotknutá osoba klikne na video YouTube alebo nie. Ak si dotknutá osoba neželá takéto odosielanie údajov na YouTube a Google, môže tomuto odosielaniu zabrániť tým, že sa pred otvorením našej internetovej stránky odhlási zo svojho účtu na YouTube.

Ustanovenia o ochrane údajov zverejnené spoločnosťou YouTube, ktoré nájdete na www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytujú prehľad o získavaní, spracúvaní a používaní osobných údajov prostredníctvom YouTube a Google.

&nbs

14. Ustanovenia o ochrane údajov pre aplikáciu a používanie Instagramu

Prevádzkovateľ na tejto internetovej stránke integroval komponenty služby Instagram. Instagram je služba, ktorú je možné označiť za audiovizuálnu platformu, ktorá umožňuje svojim používateľom zdieľať fotografie a videá, ako aj šíriť tieto údaje na ostatných sociálnych sieťach.

Spoločnosť prevádzkujúca služby ponúkané aplikáciou Instagram je Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko.

Pri každom vyvolaní niektorej z jednotlivých podstránok na tejto internetovej stránke, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom a na ktorej je integrovaný komponent Instagram (tlačidlo Insta), je internetový prehliadač na informačnom technickom systéme subjektu automaticky vyzvaný na stiahnutie príslušnej obrazovky zodpovedajúcej komponentu Instagramu. V priebehu tohto technického procesu získa Instagram informáciu o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky subjekt navštívil.

Ak je subjekt súčasne prihlásený na Instagram, Instagram pri každom vyvolaní našej internetovej stránky subjektom – a počas celej doby trvania návštevy našej internetovej stránky – deteguje, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky subjekt navštívil. Tieto informácie sa zhromažďujú pomocou komponentu Instagram a sú spájané s príslušným účtom subjektu na Instagrame. Ak subjekt klikne na niektoré z tlačidiel Instagram integrovaných na našej stránke, Instagram priradí túto informáciu k osobnému používateľskému účtu subjektu na Instagrame a uloží osobné údaje.

Instagram získa prostredníctvom komponentu Instagram informáciu, že subjekt navštívil našu internetovú stránku, a to za predpokladu, že je subjekt prihlásený na Instagrame v čase vyvolania našej stránky. To sa vykoná bez ohľadu na to, či osoba klikne na tlačidlo Instagram alebo nie. Ak si subjekt neželá takýto prenos informácií na Instagram, môže mu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na Instagrame predtým, ako sa uskutoční vyvolanie našej internetovej stránky.

Ďalšie informácie a príslušné ustanovenia o ochrane údajov na Instagrame môžete získať na help.instagram.com/155833707900388 a https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

15. Ustanovenia o ochrane údajov pre aplikáciu a používanie LinkedIn

Prevádzkovateľ na tejto internetovej stránke integroval komponenty LinkedIn Corporation. LinkedIn je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom s existujúcimi obchodnými kontaktmi umožňuje spájať sa a vytvárať nové obchodné kontakty. Sieť LinkedIn používa viac ako 400 miliónov registrovaných ľudí vo viac ako 200 krajinách. Vďaka tomu je LinkedIn momentálne najväčšou platformou pre obchodné kontakty a jednou z najnavštevovanejších internetových stránok na svete.

Prevádzkovateľská spoločnosť platformy LinkedIn je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ. Za záležitosti týkajúce sa súkromia mimo SPOJENÝCH ŠTÁTOV AMERICKÝCH je zodpovedná spoločnosť LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Írsko.

Pri každom vyvolaní niektorej z jednotlivých podstránok na tejto internetovej stránke, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom a na ktorej je integrovaný komponent LinkedIn (zásuvný modul LinkedIn), je internetový prehliadač na informačnom technickom systéme subjektu automaticky vyzvaný na stiahnutie príslušnej obrazovky zodpovedajúcej komponentu LinkedIn. Ďalšie informácie o zásuvnom module LinkedIn môžete získať na developer.linkedin.com/plugins. V priebehu tohto technického procesu získa LinkedIn informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky subjekt navštívil.

Ak je subjekt súčasne prihlásený na LinkedIn, LinkedIn pri každom vyvolaní našej internetovej stránky subjektom – a počas celej doby trvania návštevy našej internetovej stránky – deteguje, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky subjekt navštívil. Tieto informácie sa zhromažďujú pomocou komponentu LinkedIn a sú spájané s príslušným účtom subjektu na LinkedIn. Ak subjekt klikne na niektoré z tlačidiel LinkedIn integrovaných na našej stránke, LinkedIn priradí túto informáciu k osobnému používateľskému účtu subjektu na LinkedIn a uloží osobné údaje.

LinkedIn získa prostredníctvom komponentu LinkedIn informáciu, že subjekt navštívil našu internetovú stránku, a to za predpokladu, že je subjekt prihlásený na LinkedIn v čase vyvolania našej stránky. To sa vykoná bez ohľadu na to, či osoba klikne na tlačidlo LinkedIn alebo nie. Ak si subjekt neželá takýto prenos informácií na LinkedIn, môže mu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na LinkedIn predtým, ako sa uskutoční vyvolanie našej internetovej stránky.

Platforma LinkedIn ponúka na www.linkedin.com/psettings/guest-controls možnosť odhlásiť sa z odberu e-mailových správ, SMS správ a cielenej reklamy, ako aj možnosť spravovať nastavenia reklám. LinkedIn tiež používa partnerské služby ako Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua, a Lotame. Nastavenie takýchto cookies môžete odmietnuť na www.linkedin.com/legal/cookie-policy. Príslušná politika ochrany súkromia pre LinkedIn je k dispozícii na www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politika používania cookies LinkedIn je k dispozícii na https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy.

16. Ustanovenia o ochrane údajov pre aplikáciu a používanie Xing

Prevádzkovateľ na tejto internetovej stránke integroval komponenty XING. XING je internetová sociálna sieť, ktorá umožňuje používateľom s existujúcimi obchodnými kontaktmi umožňuje spájať sa a vytvárať nové obchodné kontakty. Jednotliví používatelia si môžu na sieti XING vytvoriť svoj osobný profil. Spoločnosti sa na sieti XING môžu napr. vytvárať firemné profily alebo publikovať pracovné ponuky.

Spoločnosť prevádzkujúca službu XING je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemecko.

Pri každom vyvolaní niektorej z jednotlivých podstránok na tejto internetovej stránke, ktorá je prevádzkovaná prevádzkovateľom a na ktorej je integrovaný komponent XING (zásuvný modul XING), je internetový prehliadač na informačnom technickom systéme subjektu automaticky vyzvaný na stiahnutie príslušnej obrazovky zodpovedajúcej komponentu XING. Ďalšie informácie o zásuvnom module XING môžete získať na https://dev.xing.com/plugins. V priebehu tohto technického procesu získa XING informácie o tom, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky subjekt navštívil.

Ak je subjekt súčasne prihlásený na XING, XING pri každom vyvolaní našej internetovej stránky subjektom – a počas celej doby trvania návštevy našej internetovej stránky – deteguje, ktorú konkrétnu podstránku našej internetovej stránky subjekt navštívil. Tieto informácie sa zhromažďujú pomocou komponentu XING a sú spájané s príslušným účtom subjektu na sieti XING. Ak subjekt klikne na tlačidlo XING integrované na našej stránke, napr. tlačidlo „Share“ (Zdieľať), XING priradí túto informáciu k osobnému používateľskému účtu subjektu na sieti XING a uloží osobné údaje.

XING získa prostredníctvom komponentu XING informáciu, že subjekt navštívil našu internetovú stránku, a to za predpokladu, že je subjekt prihlásený na XING v čase vyvolania našej stránky. To sa vykoná bez ohľadu na to, či osoba klikne na komponent XING alebo nie. Ak si subjekt neželá takýto prenos informácií na XING, môže mu zabrániť odhlásením sa zo svojho účtu na sieti XING predtým, ako sa uskutoční vyvolanie našej internetovej stránky.

Ustanovenia o ochrane údajov publikované spoločnosťou XING, ktoré sú k dispozícii na www.xing.com/privacy, poskytujú informácie o zbere, spracúvaní a používaní osobných údajov sieťou XING. Okrem toho XING publikuje informácie o ochrane súkromia týkajúce sa tlačidla zdieľania XING na www.xing.com/app/share.

17. Právny základ spracúvania

Čl. 6 I písm. a VNoOÚ slúži nášmu podniku ako právny základ pre procesy spracúvania, pri ktorých žiadame o súhlas na určitý účel spracúvania. Ak je spracovanie údajov potrebné na plnenie zmluvy, kde zmluvná strana je dotknutá osoba, ako napríklad pri procesoch spracúvania, ktoré sú potrebné na dodanie tovaru alebo poskytnutie inej služby alebo protislužby, je spracúvanie založené na čl. 6 I písm. b VNoOÚ. To isté platí pre také procesy spracúvania, ktoré sú potrebné na realizáciu predzmluvných opatrení, napríklad v prípade dopytov na naše produkty alebo výkony. Ak náš podnik podlieha právnemu záväzku, ktorý si vyžaduje spracúvanie osobných údajov, ako napríklad na plnenie daňových povinností, je spracúvanie založené na čl. 6 I písm. c VNoOÚ. V zriedkavých prípadoch by mohlo byť spracúvanie osobných údajov potrebné na ochranu životne dôležitých záujmov dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby. Ide napríklad o situáciu, keby sa návštevník v našej prevádzke zranil a následne následne by sme museli jeho meno, vek, údaje o zdravotnej poisťovni alebo iné životne dôležité informácie poskytnúť lekárovi, nemocnici alebo iným tretím osobám. Potom by bolo spracovanie založené na čl. 6 I písm. d VNoOÚ. Napokon by mohli byť procesy spracúvania založené na čl. 6 I písm. f VNoOÚ. Na tomto právnom základe sú založené procesy spracúvania, ktoré nepokrýva žiadny z vyššie uvedených právnych základov, ak je spracúvanie potrebné na zabezpečenie oprávneného záujmu nášho podniku alebo tretej osoby, pokiaľ neprevažujú záujmy, základné práva a základné slobody dotknutej osoby. Takéto procesy spracúvania sú nám obzvlášť dovolené preto, lebo ich osobitne uviedol európsky zákonodarca. V tomto ohľade zastával stanovisko, že je možné predpokladať oprávnený záujem, keď je dotknutá osoba zákazníkom zodpovednej osoby (bod preambuly 47 veta 2 VNoOÚ).

 

18. Oprávnené záujmy v súvislosti so spracúvaním, ktoré sleduje zodpovedná osoba alebo tretia osoba

Ak je spracúvanie osobných údajov založené na článku 6 I písm. f VNoOÚ, je naším oprávneným záujmom vykonávanie našej obchodnej činnosti v prospech blaha všetkých našich pracovníkov a vlastníkov podielov..

 

19. Doba trvania uloženia osobných údajov

Kritériom pre dobu trvania uloženia osobných údajov je príslušná zákonom stanovená lehota uschovania. Po uplynutí lehoty sa príslušné údaje rutinne vymažú, ak už nie sú potrebné na plnenie zmluvy alebo zahájenie rokovania o zmluve.

 

20. Zákonné alebo zmluvné predpisy o poskytovaní osobných údajov; nevyhnutnosť na uzavretie zmluvy; povinnosť dotknutej osoby poskytnúť osobné údaje; možné dôsledky neposkytnutia

Informujeme vás o tom, že je poskytnutie osobných údajov sčasti predpísané zákonom (napr. daňové predpisy) alebo môžu vyplývať zo zmluvných ustanovení (napr. údaje o zmluvnom partnerovi). Niekedy môže byť na uzavretie zmluvy potrebné, aby nám dotknutá osoba poskytla osobné údaje, ktoré následne musíme spracovať. Dotknutá osoba je napríklad povinná poskytnúť nám osobné údaje, ak s ňou náš podnik uzatvára zmluvu. Neposkytnutie osobných údajov by malo za následok, že by nebolo možné uzavrieť zmluvu s dotknutou osobou. Pred poskytnutím osobných údajov dotknutou osobou sa musí dotknutá osoba obrátiť na nášho pracovníka. Náš pracovník individuálne vysvetlí dotknutej osobe, či je poskytnutie osobných údajov predpísané zákonom alebo zmluvou, alebo potrebné na uzavretie zmluvy, či existuje povinnosť poskytnúť osobné údaje, a aké dôsledky by malo neposkytnutie osobných údajov.

 

21. Existencia automatizovaného rozhodovania

Ako zodpovedný a uvedomelý podnik sa zriekame automatického rozhodovania alebo profilovania.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the External Data Protection Officers that was developed in cooperation with RC GmbH, and the Media Law Lawyers from WBS-LAW.

 

22.  Lokálne osoby poverené ochranou údajov spoločnosti Minebea Mitsumi Európa

MinebeaMitsumi Europe: Ralf Weydt [ralf.weydt[at]nmb-minebea[dot]com]

Paradox Engineering SA: to be appointed [privacy[at]pdxeng[dot]ch]

NMB-Minebea UK Ltd.: Alison Robinson [alison.robinson[at]nmb-minebea[dot]com]

NMB-Minebea-GmbH: Ralf Weydt [ralf.weydt[at]nmb-minebea[dot]com]

Minebea Intec GmbH: to be appointed

myonic GmbH: Thomas Hug [datenschutz[at]idkom[dot]de]

CEROBEAR GmbH: Dr. Fabian Bachmann [datenschutz[at]cerobear[dot]de]
MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH: Jörg Königsmark [joerg.koenigsmark[at]minebeamitsumi[dot]eu]

Mast Kunststoffe GmbH: Ralf Bergmeir [datenschutz[at]bergmeir[dot]com]